Aanvraagprocedure

Aanvragen voor financiële steun kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend gebruikmakend van het aanvraagformulier van de website.
Belangrijk: Alleen aanvragen uit de gemeenten Bolsward, Wûnseradiel, Littenseradiel, Menaldumadeel en Wymbritseradiel komen voor donatie in aanmerking.

De aanvraag dient voorzien te zijn van:

  • een volledige beschrijving van het project waarvoor steun wordt aangevraagd;
  • relevante documentatie over het project;
  • een begroting van de kosten van het project;
  • een dekkingsplan, alsmede een overzicht van de instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is of wordt ingediend;
  • gegevens van de aanvragende organisatie;
  • de naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer.

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Onvolledige of onjuiste indiening kan tot aanzienlijke vertraging leiden.

Aanvraagprocedure

Aanvragen worden beoordeeld door een bestuur. Dit bestuur bestaat uit leden die uit diverse geledingen van de lokale samenleving afkomstig zijn.

De behandelingstermijn bedraagt in de regel circa drie maanden.
Het al dan niet honoreren van een aanvraag is een bindend besluit van het bestuur van het Fonds, waartegen geen beroep mogelijk is.