Richtlijnen en criteria

De steun van het Fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van afgebakende projecten, waarbij in principe geen projecten worden gesteund die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn.

Verder gelden de volgende richtlijnen:

  • voor de realisatie van de normale activiteiten van een organisatie verstrekt het Fonds geen bijdrage; ook worden geen structurele begrotingstekorten gedekt;
  • organisaties met een uitgesproken religieuze of politieke doelstelling zijn van steun uitgesloten;
  • aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen wordt in principe geen steun verleend, evenmin als aan commerciĆ«le organisaties en particulieren;
  • de aanvrager moet kunnen aantonen niet zelf te beschikken over (voldoende) middelen om het project te financieren.
  • mocht de aanvrager toch blijken te (kunnen) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of andere middelen of inkomsten, zonder hiervan het Fonds van tevoren schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht, dan kan restitutie van de verstrekte financiĆ«le steun worden verlangd.

Richtlijnen en criteria

Mocht een project binnen de eerder vermelde aandachtsgebieden liggen, dan kan een aanvraag bij het Fonds worden ingediend. Het Fonds bepaalt vervolgens of de aanvraag inderdaad voldoet aan de gestelde criteria en kan worden gehonoreerd.
Ook indien een aanvraag binnen de doelstelling van het Fonds valt, kan honorering niet worden gegarandeerd.
Het Fonds wil zijn middelen namelijk een breed maatschappelijk bereik geven, hetgeen kan leiden tot het maken van keuzes.

Ringrijderij Heamiel